Meer informatie over deelnemen

Praktische zaken

-Er zijn geen extra kosten voor de school, er is alleen de eis dat de school uren beschikbaar moet stellen van de directeur, Interne Cultuurcoördinator en het team. Daarnaast dient de school het budget van 11,78 per leerling uit prestatiebox PO moet besteden aan cultuureducatie.

-Jaarlijks wordt per school een vastgesteld bedrag per leerling per jaar vanuit het budget De Cultuur Loper beschikbaar gesteld. Het budget kan worden ingezet voor realisatie ambities; projecten,
aanschaf materialen, trainingen etc.

-Er is een extra pot beschikbaar voor kansrijke initiatieven die op andere scholen zijn toe te passen.

 

Wat wordt er verwacht van de deelnemende scholen?

Voor deelname aan De Cultuur Loper worden de volgende eisen gesteld:

-De school heeft de ambitie om cultuureducatie te verdiepen en structureel in te bedden.

-De school doorloopt het volledige DCL-traject, alle stappen.

-De school heeft een gecertificeerde Interne Cultuurcoördinator (ICC-er). Of is bereid deze op te leiden.

-De directie stelt taakuren beschikbaar voor de ICC-er  en het team.

-De school investeert het budget van € 11,78 per leerling uit prestatiebox PO daadwerkelijk aan cultuureducatie.

-De school stelt resultaten ter beschikking aan andere DCL-scholen.

-De school neemt deel aan de Monitor Cultuureducatie d.m.v. vragenlijsten.

 

Wat kan er verwacht worden van de ondersteuning van De Bibliotheek CultuurPunt Altena (DBCPA) en Kunstbalie?

-DBCPA biedt een coachende ondersteuning en zal de 8 stappen van het traject begeleiden. Samen met de school worden er afspraken gemaakt over de tijdsplanning en invulling van bepaalde stappen zoals
de teambijeenkomst.

-Het geld is in beheer bij DBCPA. Wanneer kosten voor CmK worden gemaakt declareren of factuur aan ons opsturen.

Wij houden een overzicht per school bij en verantwoorden jaarlijks aan Kunstbalie.

Voor meer informatie of voor een oriënterend gesprek, kan je contact opnemen met
Arianne van der Waal a.vanderwaal@cultuurpuntaltena.nl